پیوند لثه بیمار

پیوند لثه بیمار بیمار برای مشکلات لثه مراجعه کردند. تشخیص داده شد که نیازمند پیوند لثه می‌باشند. پیوند لثه در اثر تحلیل رفتن و بیماری‌های لثه نیازمند انجام می‌باشد. بیمار عزیز به دلیل تحلیلی رفتن لثه ناشی از بیماری و آسیب لثه نیازمند به این عمل شدند. برای پیوند لثه، سه روش وجود دارد که…