از سلامت به بیماری

از سلامت به بیماری

از سلامت به بیماری ارتباط بیماری عفونت لثه و دهان با بیماریهای سیستمیک بدن طی انجام مطالعات بالینی و تحقیقاتی از دیر باز محققین به وجود احتمال ارتباط بین عفونت دهان و بیماری های سیستمیک بدن دست یافتند. بدین ترتیب که این عفونت های دهان و دندان نه تنها بر بافت دندان و دهان به…